Vanlige årsaker til utbrenthet

Skrevet d. 9-1-2021 13:39:32 af Ingvild Bjerke Høygaard - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Visse forhold øker sjansen for en stressutløst utmattelse. Noen ganger er det én hovedgrunn, andre ganger kan flere forhold sammen forårsake en belastningssituasjon som blir vanskelig å håndtere. Det er den totale stressmengden som er avgjørende.


Svært ofte kan for eksempel en situasjon med stort press på jobben være noe man håndterer greit nok - helt til man opplever en utfordring i ekteskapet eller en annen type vanskelig situasjon. Da kan det bli for mye.


Dette er de vanligste årsakene til utvikling av stressutløst utmattelse:


Akutt massivt traume:

Hvis det inntreffer en livstruende situasjon, som en trafikkulykke, å bli utsatt for noe kriminelt som et overfall, eller et stort tap som en nær pårørendes død, kan dette gjøre at man havner i en stessutløst utmattelse.


Somatisk sykdom:

Selve sykdommen kan i seg selv svekke kroppens evne til å motstå stress. I tillegg kan langvarige smertetilstander, samt det å få innskrenket funksjonsevne, utløse store stressreaksjoner.


Pårørende-problemer:

Sykdom hos de nærmeste, barn med problemer på skolen, tenåringsbarn med rusproblemer, konflikter i parforholdet og samlivsbrudd o.l. - alt dette kan medføre kraftig emosjonelt stress og dermed potensielt også en stressutløst utmattelse.


Arbeidsrelaterte problemer:


A. Mistrivsel med arbeidsoppgavene:

Arbeidet kan oppleves som for monotont eller lite stimulerende, eller man kjenner at man har valgt feil yrke ut fra evner og personlighet. En tiltakende utilfredshet kan være belastende.


B. Stort arbeidspress:

For stor arbeidsbelastning medfører gjerne en stressende arbeidssituasjon med små muligheter for avkobling. I mange bransjer har det vært en tendens til effektivisering de siste tiårene, med nedbemanninger, økt arbeidsmengde og økt tempo, mer overtidsarbeid og færre kaffepauser. Dette medvirker til et forhøyet spenningsnivå, fordi individet da potensielt befinner seg i en aktivert tilstand i det autonome nervesystemet mye av tiden.


C. Mobbing:

Flere studier viser at mobbing på arbeidsplassen er langt mer utbredt enn det man har trodd. Å oppleve mobbing er å bli utsatt for en alvorlig krenkelse. Det å være i en arbeidssituasjon med mobbing som vedvarer, kan være en svært stor stressbelastning. Dette øker risikoen for stressreaksjoner og utmattelsesdepresjon. I en del tilfeller er eneste løsning å bytte jobb.


D. Utbrenthet pga. typen oppgaver/kontakt med mennesker i hjelpeyrker:

Arbeid som innebærer stadig kontakt med mennesker som trenger hjelp, støtte eller som krever engasjement fra deg som arbeidstaker, uten at du får hentet deg nok inn, medfører stor risiko for å rammes av stressutløst utmattelse før eller senere. Det var dette som opprinnelig ble forbundet med begrepet utbrenthet.


Kilde: Solveig Klingberg Larson: Stress og Helse. Stressutløst utmattelse og utbrenthet. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.