Jørgen Thorkildsen - Psykoterapeut - GoMentor
Jørgen Thorkildsen - Psykoterapeut

Jørgen Thorkildsen

Psykoterapeut

Personlig fremmøte

Expressive Arts Therapy 1.000 kr. Avtal tid

Kunst- og uttrykksterapi er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosess hvor den verbale/ikke-verbale kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama. Bruk av kunstuttrykk i terapi hviler på følgende grunnteser:

 • at ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets atferd

 • at vi bærer med oss erfaringer fra barndommen, som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner

 • at det finnes en grunnleggende forbindelse mellom skapende uttrykk og psykiske prosesser

 • at det i alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon.

 • at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene

 • at mennesket behøver estetiske stimuli for å oppnå optimal utvikling.

Disse antagelser er basert på antropologiske, psykologiske og filosofiske overveielser. Antropologisk sett er forbindelsen mellom det kunstneriske uttrykk og liv åpenbar. Musikk, bilde, dans og drama inngår i rituelle helende prosesser, de gir form og struktur til møtet med indre krefter og er basis for selvforståelse og identitet. Voksende filosofiske bevegelser som fenomenologi, eksistensialisme og hermeneutikk har vist begrensningene i moderne forestillinger om rasjonalitet. Dette har igjen ført til fornyet oppmerksomhet omkring forestillingsevnens kognitive verdi og kraften i kunstnerisk kunnskap og praksis.Utviklingen innenfor psykoterapi i de siste hundre år har forårsaket et revidert syn på menneskets indre liv. Forfatteren James Hillman har understreket psykologisk kreativitet som grunnlaget for et velfungerende liv. Det å utforske psykologiske dybder betyr å gjenfinne og koble til vår skapende forestillingsevne. Målet for psykoterapi kan derfor ses som en gjenetablering 
av det skapende livsgrunnlag.


Systems Centered Training 1.000 kr. Avtal tid

SCT ( Systems-Centered Training ) er nytt og ukjent i norsk sammenheng, og er et usedvanlig effektivt virkemiddel i å løse opp i konflikter og uenighet.  SCT ( Systems-Centered Training ) gjør oss i strand til å gå mye dypere gjennom å forstå ulikhetenes natur, bearbeide disse og integrere dem i en helhet hvor hver enkelt av dem inngår. De ulike partene øker på denne måten sine muligheter til å se begge sider av et sakskompleks, og løse problemet gjennom å integrere dem i et funksjonelt hele. 

I henhold til denne teorien, vil en gruppe - enten den nå er liten eller stor - og som er i stand til å ta til seg og gjøre bruk av uenighet, ikke bare overleve, men utvikle seg videre og etter hvert bli transformert. Denne type utvikling gjør par i stand til å gjøre bruk av uenighet som en ressurs for å finne løsninger på kompliserte problemstillinger. De blir i stand til å bevege seg videre mot sine mål, uten de samme vanskelighetene som gjør seg til kjenne uten bruk av  SCT ( Systems-Centered Training ).

Det er en form for gruppe terapi, som baserer seg på Theory of Living Human Systems utviklet av Dr. Yvonne Agazarian, og publisert I 1997. Teorien går i korte trekk ut på at menneskelige systemer overlever og utvikles videre fra det enkle til det komplekse ved at innbyrdes motstridende informasjon etter hvert blir mer og mer integrert. Med utgangspunkt i en liten og strengt avgrenset forestilling, utvikler SCT ( Systems-Centered Training ) et sett med virkemidler som muliggjør dette.


Nevro Affektiv Psykoterapi 1.000 kr. Avtal tid

NevroAffektiv Psykoterapi er utviklet av Susan Hart og Marianne Bentzen. Gjennom den NevroAffektive måten å arbeide på, introduserer vi det vi kaller et NevroAffektiv kompass. NevroAfektiv Psykoterapi bygger på den kjennsgjerning at personlighetsutvikling foregår på tre hierarkisk forbundne nivåer i nervesystemet, nemlig arousal-regulering, affektavstemning og mentalisering. Utviklingen skjer gjennom en trinvis modning av nivåene, som inntreffer i det en person føler seg møtt og velkommen først gjennom arousalregulerings og sanseopplevelser, deretter gjennom følelseavstemning og til sist gjennom utviklingen av felles, meningsdannende, språklige narrativer. Disse avstemninger skapes gjennom synkroniseringsopplevelser, som oppstår på grunnalg av en rekke tydelige møter / øyeblikk – now-moments – på det i øyeblikket relevante nivå. 

Utgangspunktet for en NeuroAffektiv behandlingsintervensjon forutsetter også en vurdering av, hvor ressursene finnes for å etablere disse møter / øyeblikk i det neurale hierarki, og deretter utvikle neurale forbindelser, som i siste instans kan bidra til å støtte oppunder en positiv utvikling.

 NevroAffektiv psykoteraepeut Marianne Bentzen introduserte de neuroaffektive kompasser; en model hun har utviklet sammen med Susan Hart ( Cand. Psyk ). De har skrevet en rekke bøker om NevroAffektiv psykologi for å etablere et utgangspunkt for å vurdere personlighetsmessige prosesser og ressurser på de tre hierarkiske nivåer.


Ego States 1.000 kr. Avtal tid

De meldingene som vi fikk fra vi fra da vi var små - festnet seg og er i dag å finne som representasjoner i periferien av vår psyke. Disse er knyttet til betingelser som ble stilt for at vi skulle få deres kjærlighet og omsorg. Selv opplevde vi det som om denne ikke ville bli gitt oss, om vi ikke var snille, lydige og gjorde som de sa. Dette medførte at vi måtte forlate vårt naturlig tilhold i kjernen av oss selv. Dermed mistet vi vår forankring i virkeligheten - vårt opprinnelige selv - og ble usikre, utrygge og hele tiden på søk etter støtte gjennom mennesker omkring oss og materielle goder. Dette å uavbrutt måtte opprettholde en ide og forestilling om hvem vi er, gjør at vi hele tiden blir mentalt aktive - og er i hodet snarere enn kroppen. Uten kontakt med kroppen, som er selve fundamentet for et naturlige selv, blir det ikke mulig for oss å finne vegen tilbake. 

I de første leveårene hadde vi ikke følelser, slik vi kjenner det som voksne - heller ikke tanker. Vi opplevde oss selv og omgivelsene utelukkende gjennom våre kroppsfornemmelser og bevegelser. Vår identitet var knyttet til disse. Langsomt ble disse erstattet av representasjonene - etter hvert som vi utviklet et følelsesliv og tanker. Å være identifisert med disse i dag - hindrer oss i å finne vegen tilbake til oss selv. Men en ting er sikkert - ingen av disse representasjonene har noe med vårt virkelige selv å gjøre - så den frykt og det sinne som de skaper, er oss dypest sett fremmed.

Representasjonene er ingen virkelig opplevelse av hvem vi i bunn og grunn er - derfor kan vi frigjøre oss fra dem

Det er vårt livs bestemmelse - å realisere det aller innerste i oss selv - og bli oss vår deltakelse i Guddommelig Natur bevisst. Og det er evig - slik intelligens og bevissthet ikke har noen begynnelse eller slutt.

La ikke disse ego tilstendene ta dette i fra deg - og dermed stå i vegen for deg på din ferd hjemover. Og det skal du ha som tegn - i det du igjen frigjør deg fra disse - vil du finne vegen tilbake til kroppen og oppleve en dyp stillhet og hvile.

La ikke denne sjansen gå i fra deg, slik at du må gå igjennom dette marerittet
en gang til.


De meldingene som vi fikk fra vi fra da vi var små - festnet seg og er i dag å finne som representasjoner i periferien av vår psyke. Disse er knyttet til betingelser som ble stilt for at vi skulle få deres kjærlighet og omsorg. Selv opplevde vi det som om denne ikke ville bli gitt oss, om vi ikke var snille, lydige og gjorde som de sa. Dette medførte at vi måtte forlate vårt naturlig tilhold i kjernen av oss selv. Dermed mistet vi vår forankring i virkeligheten - vårt opprinnelige selv - og ble usikre, utrygge og hele tiden på søk etter støtte gjennom mennesker omkring oss og materielle goder. Dette å uavbrutt måtte opprettholde en ide og forestilling om hvem vi er, gjør at vi hele tiden blir mentalt aktive - og er i hodet snarere enn kroppen. Uten kontakt med kroppen, som er selve fundamentet for et naturlige selv, blir det ikke mulig for oss å finne vegen tilbake.  I de første leveårene hadde vi ikke følelser, slik vi kjenner det som voksne - heller ikke tanker. Vi opplevde oss selv og omgivelsene utelukkende gjennom våre kroppsfornemmelser og bevegelser. Vår identitet var knyttet til disse. Langsomt ble disse erstattet av representasjonene - etter hvert som vi utviklet et følelsesliv og tanker. Å være identifisert med disse i dag - hindrer oss i å finne vegen tilbake til oss selv. Men en ting er sikkert - ingen av disse representasjonene har noe med vårt virkelige selv å gjøre - så den frykt og det sinne som de skaper, er oss dypest sett fremmed. Representasjonene er ingen virkelig opplevelse av hvem vi i bunn og grunn er - derfor kan vi frigjøre oss fra dem Det er vårt livs bestemmelse - å realisere det aller innerste i oss selv - og bli oss vår deltakelse i Guddommelig Natur bevisst. Og det er evig - slik intelligens og bevissthet ikke har noen begynnelse eller slutt. La ikke disse ego tilstendene ta dette i fra deg - og dermed stå i vegen for deg på din ferd hjemover. Og det skal du ha som tegn - i det du igjen frigjør deg fra disse - vil du finne vegen tilbake til kroppen og oppleve en dyp stillhet og hvile. La ikke denne sjansen gå i fra deg, slik at du må gå igjennom dette marerittet en gang til.

EMDR 1.000 kr. Avtal tid

EMDR er en forkortelse for - Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden er utviklet av Dr. Francine Shapiro PhD, og er ment til å redusere eller fjerne ubehaget som følge av en traumatisk opplevelse.

Selv om traumet fant sted for lenge siden, kan du selv den dag i dag være plaget av ettervirkninger, i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderer din hukommelse, og gir deg overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig nummenhet, lav selvfølelse eller annet som gjør livet vanskelig å leve. EMDR brukes til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.
I vårt daglige liv bruker vi hjernen til å tenke oss om og håndtere påkjenninger vi opplever, og det på en måte slik at vi kan regulere følelsene og selvbildet vårt.

Når vi opplever et traume, settes vår evne til å håndtere stress ut av spill, og opplevelsen lagres i vår bevissthet på en slik måte at det blir vanskelig å nyttiggjøre seg av vår vanlige og ellers så velfungerende bearbeidingsevne. Selv om vi vet at at den traumatiske hendelsen skjedde for lenge siden, blir det umulig for oss å tenke på den uten at følelsene og andre fornemmelser ( sanseopplevelser ) aktiveres igjen, slik det skjedde den gangen da hendelsen fant sted. Det er også vanlig at vi utvikler negative tanker om oss selv når vi forholder oss til traumet, som at det er min feil eller at jeg ikke er verdt noe. Slike negative tanker kan påvirke måten vi tenker og føler på i andre situasjoner. 
EMDR har til oppgave å aktivere og bearbeide den måten traumet påvirker oss på. EMDR kan hjelpe til med å minske forstyrrelsen av minnene og følelsene som er knyttet til dem. 


Metoden kan hjelpe til å kjenne igjen og arbeide med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Den kan også hjelpe deg til å kunne tenke annerledes om deg selv i forhold til det du har opplevd. Du inviteres derfor til å fortelle meg om dette i et forsøk på å forstå bakgrunnen for vanskelighetene og hvordan disse påvirker livet ditt i øyeblikket. Hvis jeg anser EMDR som et en nyttig verktøy i dette tilfellet, vil jeg forklare prosedyren for deg i detalj. Sammen vil vi deretter finne frem til en beskrivelse av problemene som tar form av et bilde eller en forestilling og som samtidig representerer selve den traumatiske hendelsen, den negative selvoppfatning som følger i forhold til hendelsen, hvordan du ønsker du kunne tenke om deg selv i forhold til det som hendte, følelsene som for deg er assosiert med hendelsen, og hvordan disse følelsene fornemmes i kroppen. Du skal deretter sette en verdi på graden av det ubehaget du føler, samt hvor sant du føler at den positive selvoppfatningen er.

Etter disse forberedelsene, begynner selve prosessen, ved å benytte øyebevegelser ( eller en annen form for oppmerksomhetsstimulering med lyd, lys eller berøring ). 

En typiske EMDR sesjon tar gjerne 90 minutter. Under denne delen av sesjonen sitter jeg skrått overfor og relativt nær deg, for å kunne ha en passende avstand til øynene dine med fingerbevegelser.


Brainspotting 1.000 kr. Avtal tid

Brainspotting is based on the profound attunement of the therapist with the patient, finding a somatic cue and extinguishing it by down-regulating the amygdala. It isn’t just PNS (Parasympathetic Nervous System) activation that is facilitated, it is homeostasis. -- Robert Scaer, MD, "The trauma spectrum"

Brainspotting is a powerful, focused treatment method that works by identifying, processing and releasing core neurophysiological sources of emotional/body pain, trauma, dissociation and a variety of other challenging symptoms. Brainspotting is a simultaneous form of diagnosis and treatment, enhanced with Biolateral sound, which is deep, direct, and powerful yet focused and containing.

Brainspotting functions as a neurobiological tool to support the clinical healing relationship. There is no replacement for a mature, nurturing therapeutic presence and the ability to engage another suffering human in a safe and trusting relationship where they feel heard, accepted, and understood.

Brainspotting gives us a tool, within this clinical relationship, to neurobiologically locate, focus, process, and release experiences and symptoms that are typically out of reach of the conscious mind and its cognitive and language capacity.

Brainspotting works with the deep brain and the body through its direct access to the autonomic and limbic systems within the body’s central nervous system. Brainspotting is accordingly a physiological tool/treatment which has profound psychological, emotional, and physical consequences.

It is theorized that Brainspotting taps into and harnesses the body’s innate self-scanning capacity to process and release focused areas (systems) which are in a maladaptive homeostasis (frozen primitive survival modes). This may also explain the ability of Brainspotting to often reduce and eliminate body pain and tension associated with physical conditions.

A “Brainspot” is the eye position which is related to the energetic/emotional activation of a traumatic/emotionally charged issue within the brain, most likely in the amygdala, the hippocampus, or the orbitofrontal cortex of the limbic system. Located by eye position, paired with externally observed and internally experienced reflexive responses, a Brainspot is actually a physiological subsystem holding emotional experience in memory form.

When a Brainspot is stimulated, the deep brain reflexively signals the therapist that an area of significance has been located. This typically happens out of the client’s conscious awareness. There are a multitude of reflexive responses, including eye twitches, wobbles, freezes, blinks (hard and double blinks) pupil dilation and constriction, narrowing, facial tics, brow furrowing, sniffs, swallows, yawns, coughs, head nods, hand signals, foot movement and body shifting. Reflexive facial expressions are powerful indicators of Brainspots.

The appearance of a reflexive response as the client attends to the somatosensory experience of the trauma, emotional or somatic problem is an indication that a Brainspot has been located and activated. The Brainspot can then be accessed and stimulated by holding the client’s eye position while the client is focused on the somatic/sensory experience of the symptom or problem being addressed in the therapy.

The maintenance of that eye position/Brainspot within the attentional focus on the body’s “felt sense” of that issue or trauma stimulates a deep integrating and healing process within the brain. This processing, which appears to take place at a reflexive or cellular level within the nervous system, brings about a de-conditioning of previously conditioned, maladaptive emotional and physiological responses. Brainspotting appears to stimulate, focus, and activate the body’s inherent capacity to heal itself from trauma.


Attachment 1.000 kr. Avtal tid

Kjennskap til hvilke Tilknytningsformer klienten i hovedsak tilhører, er avgjørende for å forstå dynamikken som oppstår mellom klient og terapeut - men er også et verdifullt bidrag i forståelsen av klienten, og hvordan man skal arbeide videre med de aktuelle temaene som klienten tar opp. 
Hver av disse Tilknytnings Modellene kjennetegnes ved en del karakteristiske trekk. Det finnes i alt 4 Tilknytnings Modeller, som har fått sitt navn etter det som karakteriserer dem :
 
TRYGG TILKNYTNING : En tilknytningsform som utvikler seg når foreldrene hele tiden er tilgjengelig, i et trygt, forutsigbart og kontinuerlig samvær. Et sunt og naturlig samvær hvor barnet blir oppmuntret til å gi uttrykk for å utforske seg selv, og med et sett grenser som utvides i takt med barnets utvikling. Det er fullt mulig å gjenskape en slik tilknytningsform senere i livet, som voksen.
 
UNNVIKENDE TILKNYTNING : Fravær og mangel på tilstedeværelse fra omsorgspersonene i miljøet rundt et barn resulterer i en følelse av at relasjoner er så vanskelig, at det er best å la det være. Å unngå kontakt framstår som et tryggere alternativ. I behandlingen vil klienten med en slik tilknytningsmodell ha vanskeligheter med å forholde seg og ha tillit til terapeuten. Klienten vil lett kunne holde seg tilbake, og forbli lukket ... 
Vi gir oss derfor til å nære den opprinnelige tilknytnings modellen slik at sunne reaksjoner kan gjenoppstå og kompletteres, samtidig som vi arbeider med det opprinnelige blikket, slik vi kjenner dette gjennom Polyvegal teorien. Vi gjør bruk av - velkommen til denne verden - øvelser, gjenopptar kontakten med kroppen og utvikler et ordforråd basert på kropps fornemmelser for å forankre opplevelsen av disse. Og til slutt, men framfor alt, dette å arbeide med tilknytning og å la seg nære av det - ved å arbeide med å ta kontakt med mennesker som gjør en trygg og inngir til tillit.
 
AMBIVALENT TILKNYTNING : Her hos meg i dag, men hva med i morgen - en tilknytningsform som resulterer i kontinuerlig frustrasjon og mangel på trygghet. Det gir barnet en følelse av å ikke noen gang bli virkelig elsket, eller verdt å bli elsket. Barnet får derfor for mye fokus på de andre, og tilsvarende lite på seg selv. Prosessen går ut på å øke klientens evne til å ta imot kjærlighet og ha tillit til den når den er tilgjengelig, oppmuntre klienten til å ha fokus på seg selv, selv når han eller hun er i kontakt med andre. Klienten må lære å skille mellom slik det var, og slik det kan være nå, slik at projeksjoner fra fortiden ikke får forstyrre relasjoner av i dag. Det blir nødvendig for klienten å lære selvregulering, i stedet for å bli regulert av andre. Og til slutt, men framfor alt, lære klienten å akseptere at relasjoner noen ganger tar slutt og å forholde seg til frykten for å bli forlatt.
 
UORGANISERT TILKNYTNING : Når omsorgspersonen, som skal være vår trygge forankring i tilværelsen, snarere skremmer oss - resulterer det i en uorganisert og kaotisk tilknytning.  Dette beskriver konflikten mellom to grunnleggende drifter - den ene å se etter en tilknytningsfigur - den andre å beskytte seg selv gjennom å unngå tilknytning. Prosessen består i la klienten gjøre en ny og positiv erfaring, gjennom å etablere en trygg og tillitsfull relasjon som tillater uttrykk for sterke følelser, og hvor hele eller deler av traumatiske erfaringer gjenoppleves - i små steg av gangen - for så å integreres.Noen ganger oppstår det en offer - overgriper dynamikk, med en - oss og de andre - identitet. I så måte kan klienten sitte med inntrykket av at kraft kun oppleves når denne anvendes av overgriper som overmanner noen som er yngre, mindre og uten mulighet til å sette seg til motverge. I slike tilfeller installerer terapeuten en kompetent beskytter, som så integreres. Det etableres en ny tilknytningsform, mens klienten samtidig gjøres oppmerksom på problemstillinger knyttet til re-enactment og projeksjoner, et mønster som klienten ubevisst vil gjenta i forhold til terapeuten.

TRE - Trauma Releasing Exercises 1.000 kr. Avtal tid

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og revolusjonerende bidrag i behandling av spenninger, stress og traume. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt til bruk på egen hånd. Metoden består av i alt syv øvelser som er ment til å sette i gang nevrogene skjelvinger / tremors i muskelvev som ellers blir anvendt til en fight / flight respons. En respons som av tillærte kulturelle årsaker ikke blir regulert på naturlig måte. Således tar TRE ( Trauma Releasing Exercises )  mål av seg å mobilisere nervesystemets og kroppens eget selvregulerende potensial.  Et potensial som fra naturens side er nedfelt i oss alle sammen. På den måten hjelper TRE ( Trauma Releasing Exercises ) kroppen med å slippe de dype og kroniske muskelkontraksjoner som oppstår. Dette inkluderer føtter, ben, lår med psoas muskulaturen og videre oppover i ryggraden til kjeve, nakke, skuldre og øvre del av rygg. Alle disse muskelgruppene akkumulerer et reservoir av energi etter en fight / flight respons som ikke er blitt fullendt. Øvelsene tar tilsammen ikke mer enn 30 min, og gjøres en gang hver dag, eller når det måtte passe. TRE ( Trauma Releasing Exercises ) kan anvendes hjemme, på jobb - ja nær sagt over alt, hvor man har mulighet til å trekke seg tilbake.


Metoden er utviklet av Dr. David Berceli PhD - både felttraumatolog og bioenergetisk terapeut - mens han arbeidet med krigsrammede mennesker bl.a. i Afrika og Midtøsten. Dr. David Berceli PhD, har 22 års erfaring i å skape og lede rehabiliteringsprogram og workshops for internasjonale organisasjoner i ulike konflikt områder. Han har en unik forståelse av hvordan spenninger, stress og traumer påvirker oss mennesker på både et personlig og overordnet samfunnsmessig nivå. Neurologen Dr. Robert Scaer og traumespesialist Dr. Bessel van der Kolk er blant de ledende traumespesialister som anbefaler hans metode. Nå i sener tid har Dr.Stephen Porges PhD også uttrykt sin anerkjennelse for TRE ( Trauma Releasing Exercises ). Øvelsene ansees som meget effektive uten risiko for retraumatisering. 

TRE ( Trauma Releasing Exercises )  anvendes i over 10 land av organisasjoner, skoler og i yrkesgrupper der man ofte møter på spenninger, stress og traumer, som f.eks akuttmottak, ambulansepersonell, brannvesen, forsvaret, politiet, redningstjenesten etc


The Poly Vagal Theory 1.000 kr. Avtal tid

Poly Vagal Theory / Dr. Steven Porges PhD : undersøker en rekke muligheter i forbindelse med hvordan det autonome nervesystemet fungerer. Først og fremst legger teorien vekt på de evolusjonære endringer i nervestrukturer som regulerer det autonome nervesystemet og gir oss innsikt i tilpasning og regulering av to atskilte vagus funksjoner : Dorsal Vagus og Ventral Vagus. Poly Vagal Theory knytter den evolusjonære utvikling av det autonome nervesystem til følelsesmessige innrykk / uttrykk, ansiktsuttrykk, vokal kommunikasjon og sosial adferd - og gir oss en forklaring på hvorfor vi i psykiske lidelser registrerer at en rekke av våre evner og muligheter, blir svekket og helt eller delvis faller bort under påvirkning av stress.

Mennesket har utviklet seg til å bli et i høy grad sosialt og gjensidig avhengige vesen. Allikevel - i de tilfeller hvor vi blir overveldet av stress vil vårt autonome nervesystem ta over og diktere den videre gang gjennom bruk av de mer opprinnelige, primitive og uutviklede strategier. Terapeutisk intervensjon som tar sikt på å regulere disse fysiologiske tilstandene, og som gjør bruk av vår evne til igjen å føle oss trygge, er effektive i å behandle slike lidelser - som forårsakes av en vedvarende bruk av de nevnte opprinnelige, primitive og uutviklede strategier. De positive kliniske resultatene, som er blitt registrert, kommer som et resultat av å utvide klientens evner og muligheter til nevrofysiologisk begrunnet adferd - dette ved å ta i bruk den mest utviklede av vårt nervesystem for tilpasning til nevnte situasjon : det sosiale involveringssystem.

The Social Engagement System inkluderer 5, 7, 9, 10 og 11 kranie nerve, som alle medvirker til en reduksjon i hjerte/lunge aktivitet - og følgelig reduksjon av aktivering som følge av stress.

Kranienerve 05 : Trigemninal nerven - som regulerer tygge, spytte og svelge reflekser.

Aktive under måltid, og i det vi tar en kopp kaffe eller en drink sammen med noen ... ved middagsbordet, på en kafe, en restautrant eller en bar ..

Og ellers sentral i den kristne eukaristi - nattverd ...

Som et minnemåltid : i det vi faller til ro, våkner våre sensoriske og motoriske evner.

Vår evne til å se sammenhenger gjenetableres ...

Vi kommer igjen på hvem vi er.

Glemt som dette har vært for de aller, aller fleste av oss ...


Kranienerve 07 : Facial nerven - som regulerer øye og ansiktsmuskulatur og følgelig vår uttrykk.

Et vennlig uttrykk, blikk og et smil vil virke beroligende på oss - og viser en vilje til å se, erkjenne, anerkjenne og respektere oss.

En niqab vil motvirke dette ... derfor kan dette umulig være religiøst begrunnet.

Men er snarere begrunnet i en skam og skyldbelegning - ved å utøve makt, og ved å frata et menneske evnen til å være i kontakt med sitt Subjektive og Bærekraftige Selv.
Sin egen og selvstendige deltakelse i guddommmelig natur.
Som jo - er det eneste religiøse siktemål ...
Hvorfor gjør vi ikke bruk av Social Engagement System - som er oss gitt - når det utvilsomt bidrar til en bedre og fredeligere verden?


Kranienerve 09 : Glossopharyngeal nerven - som regulerer evnen til prosedi, regulere stemmen og filtrere bort lavfrekvent lyd / støy.


Kranienerve 10 : Vagus nerven - som formidler kontakt med de indre organer.

Av disse signalene går 20 % fra hjernen / 80 % til hjernen.

Dette gir oss magefølelse ... vår evne til å lese og forstå våre omgivelser.

Uavhengig av tanker og ideer vi måtte ha.


Kranienerve 11 : Accessorie nerven - som regulerer bevegelser i skuldre og nakke for å kunne orientere oss.

Orientering er en viktig kilde til å regulere ned aktivering i kroppen.

Ved vedvarended stress blir denne evnen redusert.

Muskulatur låser vår orientering i retning bort fra eller i mot der hvor trusselen kommer fra.
 

Soma Embodiment 1.000 kr. Avtal tid

Soma er en kroppsorientert metode med øvelser og berøring som stimulerer vårt fysiologiske system. Dette samhandler med det autonome nervesystemet. Metoden skaper stabilitet og forankring i kroppen slik at forløsning av emosjonelle traumer kan skje.

Metoden bygger på teorier av Dr. Peter Levine, Ida Rolf, Stephen Porges, Hubert Godard og James Gibson. Traume bryter den motoriske og sensoriske utviklingen og forstyrrer derfor samhandlingen mellom kropp og sinn. Dette fører til dissosiasjon, fortrengning og redusert vitalitet, og diagnostiseres gjerne som PTSD, angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser og dissosiative lidelser.

I SOMA jobber vi med det myofaciale, energetiske og kinestetiske system. Vi hjelper kroppen til å gjenerobre kontakten med den ytre og indre sansningen slik at vi kan gi og motta informasjon fra oss selv og den ytre verden. Koordinering av alle sansene skaper kontakt med en selv og omgivelsene, og bidrar til økt trygghet, toleranse, vitalitet og samhandling med omgivelsene. Ved å spore fysiske sensasjoner og forstå hvordan kroppen forholder seg til gravitasjonen og rommet, kan man hjelpe kroppen til å åpne opp for selvregulering.

Terapeutens evne til intersubjektiv kommunikasjon avhenger av ens åpenhet for fornemmelsen av intuisjon og resonans. Dette åpner for informasjonen bak klientens ord, bevegelser og fysiologiske signaler, og er essensielt i arbeid med emosjonelle traumer.

Soma inneholder både teori og praksis, og fokuserer på en fordypning av evnen til å spore og forandre et overveldet nervesystem og koordineringen av den indre og ytre sansningen. Metoden bygger på oppdatert nevrovitenskap, og bidrar til styrking av terapeutens evne til å være i resonans med sine klienter.


 


Eye of the Needle 1.000 kr. Avtal tid

The Eye of the Needle er et av de mest dyptgående verktøy vi har, og som gjør det mulig for oss å arbeide med traumer i forbindelse med Anestesi - oppvåkning under Operasjon - og nær døden opplevelser. De mest ødeleggende av våre traumer kan således også behandles. Behandlingen gjøres liggende, i det vi tar i bruk Body Touch - for å markere vårt nærvær, mens vi samtidig tar klienten ned i dypet - som muliggjør et møte med de vonde minnene direkte - uten å sette seg til motverge eller ved å trekke seg unna. Slik vi ellers gjør - det vi skyver i fra oss, tilfører vi mer energi, slik at smertene fortsetter. Ja, øker ...Vi tar klienten ned i dypet samtidig med at pusten går inn i en kortere Apnea - hvorpå de vonde minnene blir prosessert. Etter gjentatte behandlinger vil resultatene vise seg.

Et traume er i alminnelighet et minne som ikke er ferdig prosessert, på grunn av vår manglende forankring, evne og vilje til å la det skje. Et traume er på en måte - noe forenklet - en historie som ikke er blitt ferdig fortalt. En historie som forfølger oss - et spøkelse som forsvinner - bare hvis vi ikke lenger lar oss skremme av det.

Somatic Experiencing 1.000 kr. Avtal tid

Somatic Experiencing ® ( SE ) er en naturlig og hurtig virkende metode for å behandle traumer. Den er basert på observasjoner av at ville dyr, som til daglig blir utsatt for truende situasjoner, sjelden blir traumatisert. Disse dyrene tar i bruk medfødte mekanismer som gjør dem i stand til å regulere og forløse de store mengdene av energi som mobiliseres gjennom defensiv overlevelses-adferd. Disse mekanismene utruster dyrene med en innebygget immunitet overfor traumer, som gjør dem i stand til å vende tilbake til det normale etter en livstruende opplevelse.

Selv om vi mennesker er født med de samme mekanismer - slik vi kjenner dem fra dyrene - blir disse ofte overstyrt eller hemmet av den rasjonelle del av vår hjerne. Dette hindrer en fullstendig forløsning av overlevelses-energier, og tillater ikke nervesystemet å gjenvinne sin likevekt. Den uforløste overlevelses-energien forblir, kapsles inn, og fryser til i kroppen og nervesystemet. De forskjellige symptomene på traumer kommer som et resultat av kroppens forsøk på å mestre og å holde på denne ubrukte energien. Det er nettopp disse overlevelsesenergiene Somatic Experiencing ® ( SE ) tar sikte på å forløse.

Traumatiske symptomer er derfor ikke forårsaket av den farlige hendelsen i seg selv. De oppstår når en rest av den mobiliserte overlevelses-energi forblir i kroppen, og hvor den vil ha en forstyrrende effekt på kropp og sinn. Ville dyr har evnen til å riste av seg dette energioverskuddet, en evne vi mennesker fremdeles har men som vi ikke gjør aktivt bruk av. Gjennom studier av disse dyrene, gjenoppdager vi denne evnen i oss selv, og den blir en nøkkel for oss i å forløse traumet i tiden framover.

Somatic Experiencing ® ( SE )  tar i bruk bevisstheten om kroppslige fornemmelser for å hjelpe deg til å reforhandle og behandle dine traumer, snarere enn å lindre ubehaget ved dem. Under riktig ledelse av kroppens fornemmelser, blir du - gjennom anvendelse av Somatic Experiencing ® ( SE )  - gitt adgang til din egen innebygde immunitet overfor traumer, samtidig som de store ansamlinger av overlevelses-energier - på en gradvis og trygg måte - blir forløst. Når disse energiene blir forløst gjennom anvendelsen av Somatic Experiencing ® ( SE ), opplever du en reduksjon eller et fullstendig opphør av traumatiske symptomer.

Nettopp fordi traumatiske opplevelser knytter seg til et møte med døden, resulterer de i en ekstraordinær respons. Transformasjonsprosessen gir deg en dypere innsikt og forståelse av deg selv og andre. Denne reisen - mot en fullstendig heling av traumet - blir en oppvåkning med påfølgende adgang til ubrukte ressurser - og en følelse av styrke og overskudd. Med hjelp av denne nye alliansen, åpner du døren til fornyelse - og en følelse av flyt og velvære. Opplevelsen kan føre til en genuin åndelig oppvåkning, som gjør at du kan gjenoppta kontakten med verden omkring deg. Dr. Peter A.Levine PhD er opphavsmann til og utvikler av Somatic Experiencing ® ( SE ) . Han har tatt doktorgrader i Medisinsk Biofysikk og Psykologi. I løpet av sitt 35-årig lange studium av stress og traumer, har Dr. Levine bidratt med en rekke vitenskaplige bøker og artikler. Dessuten har Dr. Peter Levine PhD arbeidet som ekspert på stress for NASA under utviklingen av romfergen. Han har undervist ved behandlingssentre, sykehus og smerte klinikker over hele verden, så vel som ved Hopi Guidance Center i Arizona, USA.

På grunn av sitt arbeid med traumer har Dr. Peter Levine PhD etter initiativ fra presidenten i World Psychologists for Social Responsibility vært engasjert i katastrofer av stort omfang og etno-politisk krigføring. Han er i øyeblikket æresmedlem ved Santa Barbara Graduate Institute. Hans bestselger - Waking the Tiger, gjør rede for Somatic Experiencing ® ( SE ) - og er i øyeblikket gitt ut på hele 12 språk.


Er du i tvil? Ring til kundeservice på 2396 6247

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer