Innlegg: Å utvikle seg som leder - GoMentor

Å utvikle seg som leder

Skrevet d. 21-11-2018 20:05:31 af Marthe Lyng

Å utvikle seg som leder

https://pics.gomentor.com/p/id_feee717a156343d59660f46e9e9d3e96__b_0__ext_png__w_180__sc_1/Marthe 2017.png

Alle lederjobber er ulike. Samtidig er mange av de problemstillingene man møter eller står opp i ganske like. Hvordan man skal håndtere utfordringer man står i avhenger av hvem du er, situasjonen virksomheten din er i, bransjen, kulturen på arbeidsplassen, personlighet hos kollegaer, medarbeidere, lederkollegaer og øverste ledelse/styret, og mange andre faktorer.

Som leder sitter du gjerne med en opplevelse av å bli dratt i alle retninger, og føler på forventninger om at du skal stille opp for alle andre. Da er det nyttig og viktig å ha et sted der du selv kan bli sett og hørt, for din egen del. Et fristed der vi har tid til å fokusere på deg, din rolle, dine opplevelser, dine muligheter og dine utfordringer. Et sted der du kan ha et lite friminutt fra forventningene rundt deg, og få lov til å fokusere på egne behov. Alle kan ha godt av et fristed der man ikke trenger å tenke på hvordan man skal framstå, der det er lov å stille alle mulige spørsmål og ingen er dumme, et sted hvor man kan tenke høyt før man er ferdig reflektert, og heller ikke må stå til rette for de uferdige tankene etterpå. Et slikt fristed kan være nyttig og viktig for oss alle, og kanskje spesielt for ledere.

Jeg har møtt mange ledere som opplever at de er opp til eksamen daglig, at de må prestere, ha oversikt og vite «alt» til enhver tid. De skal både ha den strategiske oversikten og kjenne de faglige detaljene, de skal ha innsikt i nye trender innen bransjen og vite hvordan de skal jobbe med å utvikle både virksomheten, sine ansatte og seg selv. De skal både forberede møter og prosjekter, lede de og følge opp etterpå. De skal stille med informasjon, presentasjoner og idéer til de over seg, samtidig som de skal både involvere og informere de under seg. Jeg mener at en leder ikke skal være ekspert på alt, og heller ikke gjøre alt selv. Det er mange prinsipper innenfor å utøve lederskap vi kommer borti allerede her. Men jeg forstår, og jeg vet, at det ofte oppleves som et umenneskelig krysspress.

De utfordringer jeg møter oftest hos ledere er at de opplever de står fast i hverdagsklemma. Der det forventes tilstedeværelse, bidrag og representasjon i alle retninger. Det er opplevelser av at man «møter seg i hjel» og aldri får tid til å jobbe (for det gjør man jo ikke i møtene). Eller en opplevelse av at drift trumfer utvikling, at man stadig jobber med brannslokking i stedet for å være proaktiv og utviklet virksomheten slik man helst ønsker. Det står som oftest ikke på gode idéer eller tanker, men det kan oppleves om urealistisk å få gjennomført de drømmene man har for både virksomheten sin og seg selv. Mange ganger er det utfordringer man egentlig kjenner til, at man burde delegere mer, vært tøffere på prioriteringer, vært flinkere til å planlegge osv. Men det kan være langt fra å ha tanker om alt man skulle og burde ha gjort, til å finne en realistisk måte å gjøre det. Og det er ikke alltid at man skal gjøre noe så mye bedre, det handler ofte om å gjøre det bare litt annerledes. Det er mange rasende dyktige ledere som føler seg unødvendig mislykkede. De opplever situasjonen sin som håpløs og holder på å jobbe seg i hjel. De skjønner ikke hvordan de skal komme seg ut av en ond sirkel, eller hvordan det skal være mulig å delegere når alle rundt har det minst like travelt. Det er klart det er frustrerende. Og mange ganger ensomt.

Det jeg opplever at ledere jeg jobber med ofte trenger, er både noen som lytter slik at man får sortert egne tanker, og utforsket egne kjente og ukjente utfordringer. Men de trenger også gode innspill til hvordan man steg for steg kan få til endring. Det kan være spesifikke ting å trene på når det gjelder hvordan man forholder seg til de utfordringer man står i, hvordan man kan kommunisere med sine omgivelser og ha en forventningsavklaring på ulike områder. Eller hvordan man på en bedre måte kan organisere dagen sin og lede sine medarbeidere på en god måte, slik at man får fram og utnyttet styrkene hos alle, inkludert seg selv.

I slike tilfeller så jobber vi sammen med utvikling og endring, av både tanker og handlinger. Vi kan sammen teste ut ulike idéer på små eller litt større grep, og evaluere de fortløpende. Hvordan fungerte det? Hvilken respons fikk du når du gjorde det slik?  Hva tenker du kunne vært gjort annerledes for at det skulle gått enda litt bedre? Fungerte dette så bra at det kan være noe å lære av og ta med seg også på andre områder?

Det som kan oppleves som frustrerende er at man opplever at problemet ligger egentlig hos noen andre. Alt hadde vært mye bedre dersom sjefen ikke hadde vært en idiot eller om jeg hadde hatt medarbeidere som fungerte bedre på jobb. Der må jeg skuffe deg. Som oftest er det ikke så mye å få gjort med omgivelsene, det er deg selv du har best mulighet til å endre og utvikle. Når det er sagt, så er det viktig å for eksempel ta tak i medarbeidere som ikke fungerer og få ryddet opp der det er behov for det. Det kan jeg hjelpe deg med. Det er også mulig å ta en dialog med sjefen og se om det er mulig å få ryddet av veien uoverensstemmelser eller uklarheter, eller ta initiativ til endringer i for eksempel organisering av arbeidet, kompetanseheving og samarbeidsrelasjoner. I slike situasjoner kan det også være godt å ha noen fra eksternt hold å sparre med. Hvordan er det for eksempel taktisk lurt å ta opp upopulære tema?

Samtidig er det viktig å ha en realistisk tilnærming til sine omgivelser og ikke tro at de noen gang vil bli optimale. Det er viktig å jobbe med hvordan du selv forholder deg til omgivelsene og det utgangspunktet du har.

Det kan også være slik at du som leder ikke opplever store frustrasjoner i hverdagen, men likevel ønsker å utvikle deg og komme et steg videre. Dersom du føler at du har stagnert i stillingen du har og ikke ser helt hvilke veier du kan gå videre. Eller at du aldri får lederstillinger du søker på, fordi du ikke har ikke ledererfaring i det hele tatt eller tilstrekkelig med ledererfaring på ønsket nivå. Det kan være temmelig frustrerende – hvordan få ledererfaring når man aldri får mulighet til å prøve det? I slike situasjoner der man føler seg litt låst, kan det også være krevende å finne ut hvordan man skal gå fram og nyttig å ha noen å diskutere dette med.

Jeg opplever at mange synes det er befriende å kunne være helt åpen om det man grubler på eller opplever som utfordrende, til noen som man ikke skal møte i hverdagen eller som har relasjon til de man omtaler. Det er viktig å kunne ha tillit til den personen man velger å betro sine utfordringer og tanker til, samt at man opplever at man får hjelp til å både selv reflektere seg fram til gode måter å jobbe videre på, men også få noen direkte råd på veien.

Som veileder for ledere er jeg opptatt av å utvikle en god relasjon oss imellom, og å bygge på de styrker du har. I lederskapet er jeg spesielt opptatt av tydelig kommunikasjon og formidling, samt løpende forventningsavklaringer. Dette vil være viktige elementer når jeg veileder deg som er leder. Og i relasjonen oss mellom ønsker jeg å dele både klokskap og humor. Jeg trives best med en-til-en veiledning av ledere, der vi kan gå helt spesifikt inn i de problemstillinger du står opp i, og systematisk jobbe oss gjennom det. Ved å ha gode planer, spesifikke ting å trene på, og reflektere sammen før, underveis og etter, opplever jeg at de aller fleste jeg jobber med selv opplever utvikling og større trygghet i lederrollen. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.